Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu dvg.pl. Określa prawa i obowiązki użytkowników oraz administratorów serwisu.

1) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania i świadczenia usług przez serwis dvg.pl.

2) Dvg.pl - serwis internetowy działający w domenie dvg.pl, działający po adresem internetowym http://www.dvg.pl, którego właścicelem jest DVG Sp. z o. o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, adres e-mail: dvg@dvg.pl.

3) Użytkownik - osoba, która przy pomocy sieci Internet korzysta z możliwości oferowanych przez serwis dvg.pl.

4) Serwis - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie jest to jednoznaczne z serwisem dvg.pl.

5) Konto użytkownika - indywidualne, zarejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie dvg.pl identyfikowane przez unikalny, wybrany przez użytkownika login i hasło, będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu dvg.pl.

6) Obsługa serwisu - osoby działające z upoważnienia właściciela Serwisu.

7) Partner serwisu - podmiot współpracujący z Serwisem.

1) Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę użytkownika na Regulamin.

2) Serwis umożliwia użytkownikom na przegląd, pobieranie materiałów i tworzenie wiadomości poprzez użycie formularza kontatkowego.

3) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za dostarczane usługi.

4) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Serwisie jest DVG Sp. z o. o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, adres e-mail: dvg@dvg.pl.

5) Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.

6) Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności Serwisu oraz do zmiany zasad działania, w szczególności zaprzestania działalności. W wyniku takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem właściciela Serwisu.

7) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez Obsługę serwisu oraz wyraża zgodę na przesyłanie treści o charakterze handlowym przesyłanych przez Obsługę serwisu lub Partnerów serwisu.

8) Dane osobowe przechowywane w Serwisie mogą być profilowane i przetwarzane w celach technicznych, statystycznych i marketingowych przez Obsługę serwisu oraz Partnerów serwisu.

9) Dane wprowadzone do Serwisu są zbierane, przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

10) Wszelkie błędy i problemy z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać na adres e-mail: webmaster@dvg.pl.

1) Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie treści wprowadzanych przez użytkownika poprzez formularze zamieszczone w Serwisie. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń względem właściciela Serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania i prezentacji treści wprowadzonych przez Użytkownika.

2) Zabronione są jakiekolwiek próby wpływu na stabilność działania Serwisu, działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim.

3) Zabronione są jakiekolwiek działania łamiące prawa autorskie i prawa pokrewne.

4) Zabronione jest publikowanie informacji dotyczących osób trzecich bez posiadania stosownego upoważnienia na ich publikacje.

5) Zabronione są wszelkie działania mogące zdestabilizować działanie Serwisu.

6) Zabronione jest publikowanie treści niezgodnych z polskim prawem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiące powszechnie przyjęte obyczaje.

1) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia zewnętrzne w odbiorze treści prezentowanej.

2) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w formularzach. Podmiotem odpowiedzialną za te treści jest Użytkownik korzystający z formularzy zawartych w serwisie.

3) Użytkownik korzystający z Serwisu działa na własne ryzyko. W szczególności właściciel Serwisu nie odpowiada za ujawnienie informacji niejawnych w ramach formularzy.

4) Użytkownik zobowiązuje się nie wiązać właściciela Serwisu w żadne spory o charakterze sądowym i finansowym, w których właściciel Serwisu nie jest stroną.

5) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania Serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu.

6) Nie udziela się żadnych gwarancji co do poprawności funkcjonowania Serwisu.

7) Serwis zobowiązuje się do współpracy z uprawionymi organami władzy państwowej w wyniku działań prowadzonych przeciwko Użytkownikowi w wyniku popełnionego przez niego przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.